REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy MOYE® prowadzony jest przez MM Group SC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 360-425-775, nr NIP 525-260-54-03.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady
  1. zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu i określa zasady wykonywania tych umów
  2. dostarczania treści marketingowych dot. sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera
  3. świadczenia usług drogą elektroniczną
 3. E-sklep prowadzony jest za pomocą domeny www.moyestore.com. Przedmiotem e-sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
 4. MM Group SC jest podmiotem prowadzącym e-sklep, usługodawcą oraz sprzedawcą towarów w nim umieszczonych.
 5. W celu skutecznego złożenia zamówienia w e-sklepie, wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Klient może otrzymać dostęp do regulaminu w dowolnym momencie.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie www.moyestore.com.
 3. Przedsiębiorca – MM Group SC, z siedzibą: ul. Okólnik 9A/11, 00-369 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 360-425-775, nr NIP 525-260-54-03
 4. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.moyestore.com. Ponieważ produkty oferowane przez MOYE® wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się minimalnie od zdjęć prezentowanych na stronie. Towary dostępne w e-sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne jest MM Group SC, z siedzibą: ul. Okólnik 9A/11, 00-369 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 360-425-775, nr NIP 525-260-54-03.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez MOYE® pod adresem www.moyestore.com.
 7. Umowa sprzedaży umowa zawierana przez Klienta ze Sprzedającym, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Okólnik 9A/11, 00-369 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej: order@moyestore.com
 3. Adres poczty elektronicznej, kontakt w sprawie zamówienia: order@moyestore.com
 4. Telefon kontaktowy: 535-774-883
 5. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
  podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z usługi i zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez klienta sklepu na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (wypowiedzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.
 6. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy order@moyestore.com. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia

 

§ 5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej lub składając zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 2. Treść wiadomości e-mail powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności oraz rodzaju wysyłki.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę

 

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez klienta sposobu płatności i dostawy.
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy, wskazane na stronach Sklepu.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Klient powinien opłacić zamówienie w ciągu 24h. W przypadku braku wpłaty, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 4. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 7. Klient ma możliwość dokonywania zmian w zamówieniu oraz zmian w danych teleadresowych do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „ złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w ciągu 48h, przestaje go wiązać.
 9. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest opłacenie złożonego zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z zamówienia.
 12. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
 13. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego jest jednoznaczna prośba Klienta zawarta w komentarzu do zamówienia w trakcie jego składania, bądź informacja przekazana drogą e-mail na adres : order@moyestore.com

 

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 24 godzin przy wyborze przelewu tradycyjnego lub przelewem elektronicznym w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
  1. przelew
  2. karta płatnicza / kredytowa
  3. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim) Płatności przelewem elektronicznym realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się, Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
  4. Paypal
  5. Klarna – płatność odroczona.
 3. Płatności online obsługuje serwis First Data Polska, Pay U oraz Klarna.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 5. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku sklepu internetowego prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia

 

§ 8 WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Towar wysyłany jest na adres podany w zamówieniu.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej DHL.
 3. Produkty zamówione przez sklep internetowy zostaną nadane w ciągu 2-10 dni roboczych. W okresie promocji oraz okresie świątecznym czas też może być wydłużony.
 4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia zamówienia.
 5. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta e-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 10.00-17.00. MM Group SC powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera/listonosza, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 7. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówienie oczekuje na odbiór w butiku przez 14 dni kalendarzowych. Po upłynięciu terminu i nieodebraniu zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane, a środki zwrócone. W celu wydłużenia terminu odbioru zamówienia prosimy o kontakt pod adresem mailowym order@moyestore.com lub pod numerem telefonicznym 535 774 883.

 

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument (w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracany towar musi posiadać wszystkie metki i nie może nosić śladów użytkowania. Opakowanie w którym dostarczane jest zamówienie jest integralną cześcią zamówienia. W przypadku zniszczenia opakowania, zniszczenia lub ubrudzenia odzieży zwrot może nie zostać przyjęty.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku zakupu towaru wykonanego na specjalne, indywidualne zamówienie ze szczególnym uwzględnieniem produktów personalizowanych oraz produktów zamawianych w opcji pre-order.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres MOYE® sc, ul. Okólnik 9A/11, 00-368 Warszawa wraz ze zwracanym towarem. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 5. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 6. Sklep zapewnia, iż dostarczane towary są nowe oraz wolne od wad. W przypadku niezgodności towaru bardzo prosimy o informację e-mail zaraz po otrzymaniu towaru.

 

§ 10 REKLAMACJE

 1. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.
 2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: MM Group SC ul. Okólnik 9A/11, 00-368 Warszawa
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej przesyłając niezbędne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres MM Group SC ul. Okólnik 9A/11, 00-369 Warszawa lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: order@moyestore.com. W wiadomości należy podać adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru.
 5. W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy order@moyestore.com
 7. W przypadku braku zgodności towaru z umową przedsiębiorstwo odpowiada na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 8. W przypadku transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami stosuje się zasady Kodeksu Cywilnego.
 9. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyłączenia rękojmi dla drugiej strony transakcji

 

§ 11 KARTY PODARUNKOWE

 1. Kart podarunkowych można używać na stronie www.moyestore.com. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, możesz wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone. Jakakolwiek pozostająca na Karcie kwota nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę. Karta podarunkowa jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej.
 2. Kartą podarunkowa MOYE można płacić za wszystkie produkty w naszym sklepie internetowym.
 3. Karta podarunkowa MOYE ważna jest rok od daty aktywacji (zakupu). Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy, ponownie jej aktywować ani wykorzystać pozostałych na niej środków. Wraz z upłynięciem ważności Karty, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 4. Klient może wykorzystać tylko jedną kartę podarunkową w jednym zamówieniu. Kart podarunkowych nie można łączyć.
 5. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty Upominkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę Upominkową.
 6. W przypadku zwrotu kwoty za produkty zakupione za pomocą Karty i zwrócone, odbędzie się to w następujący sposób: zostanie wygenerowany nowy kod upoważniający do zakupów w sklepie internetowym www.moyestore.com, gdy zakup opłacony był także inną formą płatności: gotówkową (suma koszyka zakupowego była wyższa niż wartość karty podarunkowej) – różnica ta zostanie zwrócona przelewem tradycyjnym na konto podane przez Klienta przy zwrocie produktu.
 7. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia.

 

§ 12 DANE OSOBOWE

   1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie przyjęta zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
   2. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo MM Group SC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 360-425-775, nr NIP 525-260-54-03.
   3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
   4. Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres MM Group SC ul. Okólnik 9A/11, 00-368 Warszawa.
   5. Więcej informacji dor. ochrony danych osobowych – zakładka Polityka Prywatności.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie.
   2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
   3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
   4. Każdy klient ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu.

 

Pobierz Regulamin

Pobierz Szablon odstąpienia od umowy